Antall bilder funnet: 80
BB_20190929_0279
BB_20190929_0125
BB_20191003_0154
BB_20190929_0280
BB 06 0128 / Aythya fuligula / Toppand
BB_20190302_0289 / Melanitta fusca / Sjøorre
BB 06 0127 / Aythya fuligula / Toppand <br /> Larus fuscus / Sildemåke
BB 08 0126 / Somateria mollissima / ærfugl
BB 09 0250 / Aythya fuligula / Toppand
BB_20190302_0312 / Melanitta fusca / Sjøorre
BB 09 0101 / Anas clypeata / Skjeand
BB_20190929_0128
BB_20190930_0218
BB 08 0128 / Somateria mollissima / ærfugl
BB_20190929_0118
BB_20190302_0286 / Melanitta fusca / Sjøorre
BB_20191003_0277
BB_20190302_0265 / Melanitta fusca / Sjøorre
BB 09 0099 / Anas clypeata / Skjeand
BB_20190929_0308
X