BB 13 0358
X
 
Nedbygging fører til at mange verdifulle naturområder med et stort artsmangfold går tapt. Her pågår hogst av store linde- og eiketrær i forbindelse med utbygging av deler av en svært verdifull kalklindeskog på Ullern i Oslo. Eike- og lindestammer taes vare på som et kompenserende tiltak, til nytte for vedlevende insekt- og sopparter. Her en felt hul lind.
Ullern, Oslo, Oslo, Norway
15.04.2013
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2699x4175px)
BB 13 0358